REGULAMIN Manuo.pl z dn. 28.12.2023 r.

DEFINICJE

Administrator – Agata Cymer-Grochowska, ul. Górska 19 m 4, 00-740 Warszawa.

Serwis – internetowa przestrzeń manuo.pl – społeczność twórców I miłośników rękodzieła.

Twórca – Użytkownik umieszczający Wpisy w Serwisie, mający możliwość przeglądania Przedmiotów, obserwowania ich, oznaczania jako ulubione, nawiązywania kontaktu z Twórcami.

Gość – osoba zarejestrowana w Serwisie, mająca możliwość przeglądania Przedmiotów, obserwowania ich, oznaczania jako ulubione, nawiązywania kontaktu z Twórcami za pośrednictwem wszystkich dostępnych narzędzi. Dane Gości będą widoczne jedynie dla Twórców, z którymi Gość nawiąże kontakt.

Odwiedzający - osoba niezarejestrowana, mająca możliwość przeglądania Przedmiotów, mająca dostęp tylko do danych Twórcy oznaczonych przez Twórcę jako publiczne.

Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przyjęta na etapie rejestracji Konta w Serwisie.

Użytkownik – Twórca lub Gość zarejestrowany w Serwisie. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba niepełnoletnia powyżej 13. roku życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie dokonała Rejestracji Konta.

Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci internetowej, przysługująca Użytkownikowi po zaakceptowaniu Regulaminu I zarejestrowaniu w Serwisie.

Profil Użytkownika – zasób danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika, umożliwiający identyfikację Użytkownika I nawiązanie z nim kontaktu.

Strona Główna - strona, która wyświetla się w przeglądarce po wpisaniu adresu manuo.pl.

Treści - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, materiały multimedialne, teksty pod zdjęciami lub galeriami, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika.

Wpis – każdy wątek dodany przez Twórcę.

Przedmiot – przedmiot przedstawiony we Wpisie, wykonany własnoręcznie przez Użytkownika-Twórcę.

Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady funkcjonowania serwisu Manuo.pl oraz zasady świadczenia usług przez Administratora.

Rejestracja – założenie Profilu Użytkownika. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis jest przestrzenią umożliwiającą prezentację swoich własnych wyrobów, szeroko rozumianego rękodzieła, przeglądanie Przedmiotów innych Twórców, nawiązanie kontaktu z ewentualnymi kupcami, nawiązanie kontaktu z innymi Twórcami, wymianę informacji na tematy związane z rzemiosłem rękodzielniczym.

Usługę świadczy Agata Cymer-Grochowska, zwana Administratorem, z siedzibą w Warszawie, ul. Górska 19 m 4, 00-740 Warszawa.

Kontakt: Agata Cymer-Grochowska, ul. Górska 19 m 4, 00-740 Warszawa, numer telefonu: 660.220.898, adres e-mai: admin@manuo.pl

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu manuo.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Przeglądanie Treści nie wymaga rejestracji. Korzystanie ze wszystkich pozostałych funkcjonalności Serwisu wymaga Rejestracji I jest bezpłatne.

Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji w celach marketingowych, informacyjnych związanych z Serwisem w mediach, takich jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, w taki sposób, aby publikacja w mediach nie wskazywała na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem

Udostępniając Treść w Serwisie, Użytkownik:

 1. oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

 2. oświadcza, że udziela Manuo.pl bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści i ich utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna w związku z udostępnianiem Serwisu;

Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, sprzedaż, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie zawartości Serwisu nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony

Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakość ani zgodność prezentowanych produktów ze stanem rzeczywistym.

Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

Każdemu Odwiedzającemu Serwis przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

Rejestracja w Serwisie wiąże się ściśle z możliwością zapoznawania się z informacjami o Użytkowniku oraz informacjami I treściami zamieszczonymi przez Użytkownika przez wszystkich użytkowników Internetu.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

Wpis jest umieszczany przez Twórcę, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Wpisu musi być zgodna ze stanem faktycznym.

Każdy Wpis będzie opatrzony Nickiem I avatarem Użytkownika

Treści dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Każdy Wpis na stronie Serwisu zawiera formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Wpisu.

Twórca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść Wpisu powinna w jasny sposób nawiązywać do Przedmiotu, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników

Twórca, zgadzając się na emisję Wpisu w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Wpisu (w tym zdjęć zawartych we Wpisie) u partnerów Administratora oraz w serwisach społecznościowych na profilach prowadzonych przez Administratora, w celach promocyjnych. W przypadku emisji części Wpisu, nie będą ujawnione dane kontaktowe Twórcy, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Wpisem. Publikacja Wpisu u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Wpisu.

Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w punkcie 3 Regulaminu.

Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do pełnych zasobów i funkcjonalności Serwisu Dodawania galerii zdjęć oraz wymianie wiadomości i komentarzy.

Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu wymaga Rejestracji I jest bezpłatne.

Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, sprzedaż, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie zawartości Serwisu nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony

Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakość ani zgodność prezentowanych produktów ze stanem rzeczywistym.

Każdemu odwiedzającemu Serwis przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

Zamieszczenie Wpisu wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.

W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Administratora mająca na celu aktywację konta oraz zawierająca inne wymagane informacje.

Utworzenie Konta i/lub umieszczenie pierwszego Wpisu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto w Serwisie.

Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i publikacji Wpisów.

Świadczenie usług przez Administratora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@manuo.pl.

Umieszczenie Wpisu w Serwisie manuo.pl polega na utworzeniu dokumentu dostępnego w chmurze elektronicznej Serwisu manuo.pl.

Emisja Wpisu w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego umieszczeniu, nie jest jednoznaczna z pojawieniem się wpisu na Stronie Głównej Serwisu.

Za pomocą chmury elektronicznej, o której mowa powyżej, Twórca może dołączyć do Wpisu zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

W treści Wpisu (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w Koncie Użytkownika. Administrator zastrzega, że Wpisy, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte. Jeśli Użytkownik umieści ww dane w treści Wpisu, nie ponosi odpowiedzialności za ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez osoby trzecie.

Wpis nie może dotyczyć poszukiwania Przedmiotu.

Twórca może w każdej chwili edytować treść Wpisu.

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Agata Cymer-Grochowska, zwana Administratorem, z siedzibą w Warszawie, ul. Górska 19 m 4, 00-740 Warszawa.

Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora I jest przez niego prowadzony. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Administratora.

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.manuo.pl oraz powiązanych z nimi usług, w tym kont w serwisach społecznościowych administrowanych przez Administratora, i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do korzystania z Usług oferowanych przez Serwis. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie manuo.pl, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia Profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji.

Administrator w ramach Serwisu manuo.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia przesłania wiadomości, komunikowania się z innymi Użytkownikami. Informacje zamieszczane we Wpisach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych we Wpisie, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.

Administrator w ramach Serwisu ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.

Administrator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.

Administrator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:

zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;

monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Wpisy oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;

kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;

egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć;

oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.

Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 120 dni. Po tym terminie są usuwane z serwera.

Administrator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Administratora.

Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.

Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Wpisy, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Wpisów mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika.

Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.

Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Wpisów w Serwisie manuo.pl, nie ingerując w formę i treść tych Wpisów, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

Twórca zobowiązuje się do nie zamieszczania Wpisów z Przedmiotami, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest prezentowanie Przedmiotów prawnie zakazanych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości I ustaleń wymienianych między Użytkownikami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność prezentowanych Przedmiotów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Twórców.

Administrator ma prawo, bez uprzedniego poinformowania, do usunięcia Wpisu, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa..

Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Wpisem, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

Operator ma prawo do usunięcia każdego Wpisu lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Wpisu lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Wpis negatywnie wpływa na dobre imię Administratora, innych Użytkowników lub w inny sposób szkodzi Administratorowi lub innym Użytkownikom.

W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu manuo.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Administrator może uzależnić korzystanie Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności Administrator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

 1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

 2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

 3. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

 4. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

Manuo.pl oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dodania Wpisu do Konta Użytkownika tj. udostępnienia ich w sieci Internet przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie oceny, kategoryzacji dodanych Wpisów przez innych Użytkowników, lub redaktorów Serwisu o ile uznają, je za szczególnie ciekawe. Dodawanie ocen, zamieszczenie Wpisów w rankingach, nie powoduje kopiowania plików, zmian lokalizacji lub jakiejkolwiek innej obróbki lub korzystania przez manuo.pl z Wpisów.

Manuo.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Treści dodawane przez Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej,

 2. Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii,

 3. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

 4. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od manuo.pl

 5. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od manuo.pl,

 6. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

 7. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,

 8. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od manuo.pl,

 9. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od manuo.pl,

 10. mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów społecznościowych, Użytkownik korzysta z takich funkcjonalności zgodnie z regulaminami takich serwisów.

Manuo.pl zastrzega sobie prawo do:

stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.

okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub utrudniania korzystania z niego innym Użytkownikom,

do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,

usunięcia: Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu. Treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

delegowania uprawnień do moderacji w Serwisie wybranym Użytkownikom, wedle własnego uznania.

Niedopuszczalne jest:

wprowadzanie treści do Serwisu które są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub nie korespondują z celem i zasadami funkcjonowania Serwisu, ocena w tym zakresie przysługuje Administratorowi;

posiadania kont bez żadnych dodatkowych informacji, uniemożliwiających na pełne uczestnictwo w Serwisie (nieuzupełnione konta będą po okresie 30 dni usuwane);

Manuo.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do:

informowania Administratora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy,

przestrzegania Regulaminu,

przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

nie naruszania praw osób trzecich,

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu.

5. REKLAMACJE

Reklamację dotyczące działania Serwisu można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres admin@manuo.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Agata Cymer-Grochowska, ul. Górska 19 m 4, 00-740 Warszawa

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Wpisu, którego reklamacja dotyczy (jeśli dotyczy Wpisu), okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email [admin@manuo.pl]

Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej.

Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a. ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez manuo.pl, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne. b. w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał żadnego logowania do Serwisu, c. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.

Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a manuo.pl umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu.

Manuo.pl przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.

Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w Serwisie manuo.pl.

O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu manuo.pl oraz drogą mailową. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu manuo.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących, chyba że zmienione zostały ogólne przepisy prawne dotyczące Usług aktywowanych przed wejściem w życie zmian. Wówczas zmiany będą dotyczyły również tych Usług.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu manuo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.